Friendship - also a form - 4 by vaishnavi in Marathi Fiction Stories PDF

मैत्री - एक रुप असेही - 4

by vaishnavi in Marathi Fiction Stories

अवनी, नेहा आणि रेवा कॉलेज मध्ये येतात. विहान रेवा कडे येत असतानाच ,नेहा अग हा आपल्या कडेच येतोय का? अवनी नेहाला विचारते? बहुतेक तो इकडेच येतोय. विहान :hii,i am sorry खरच काल जे झालं त्या सााठी खरच मी तुला ...Read More