Butterfly Women - 2 by Chandrakant Pawar in Marathi Novel Episodes PDF

बटरफ्लाय वूमन - भाग २

by Chandrakant Pawar in Marathi Novel Episodes

मग मी करू कां ट्राय उडण्याची आता... वैजंता हसत बोलली. हे बघ वैजंता हे हसण्यावर नेऊ नकोस. हे मी खोटं नाही सांगत. जरा आजमावून बघ .हा वरचा तुझा ड्रेस काढ आणि त्या सूटवर तू रहा.मग दोन्ही हात हवेत पसरून ...Read More