પસ્તી... એક સરકારી શાળાના વિદ્યાર્થિની સફર - 1

by Bansi Modha in Gujarati Novel Episodes

કૃષ્ણ પક્ષની આઠમ. રઘલાંની આંખો તારાથી ખીચોખીચ ભરેલા આકાશ સામે જોઈ રહી હતી. “આકાશમાં ચંદ્ર ન હોય ત્યારે તારાઓ કેટલા સ્પષ્ટ દેખાઈ છે!” રઘલાનું મન વિચારોમાં અટવાયું હતું. “આ વિજ્ઞાનના સાહેબ તો કહેતા હતા કે ચંદ્રનો પોતાનો પ્રકાશ નથી ...Read More