ગરીબ આટલો ગરીબ કેમ અને અમીર આટલો અમીર કેમ?

by Kureshi Juned in Gujarati Social Stories

गरीब इतना गरीब और अमीर इतना अमीर क्यों है?ગરીબ આટલો ગરીબ કેમ અને અમીર આટલો અમીર કેમ? Why is the poor so poor and the rich so rich?वह्य इस थे पूर सो पूर अन्द् थे रच सो रच. આ ...Read More