પ્રશ્નાર્થ ચિન્હ

by Piyusha in Gujarati Social Stories

રૂપલી હેન્ડ ને ઉતાવળે પગ ઉપાડ ની આજ મારી છોડીયુંનું પરીક્ષા નું પરિણામ આવવવાનું હે. મને તો ખબર જ હે કે બેય નો પેલ્લો નંબર જ આવહે. જીવ પરોવી દે હે ભણવા માં તો . હા , હા હુકામ ...Read More