Pasaydan and Changadeo Passhti by Sudhakar katekar in Marathi Spiritual Stories PDF

पसायदान व चंगादेव पासष्टी

by Sudhakar katekar in Marathi Spiritual Stories

पसायदान आता विश्वात्मकें देवे । येणे वाग्यज्ञे तोषावे तोषोनि मज द्यावे । पसायदान हे ।।१।। जे खळांची व्यंकटी सांडो । तया सत्कर्मि रति वाढो । भूता परस्परे पडो । मैत्र जिवाचे ।।२।। दुररितांचे तिमिर जावो। विश्व स्वधर्मसुर्ये पाहो। जो ...Read More