એક મહોરું, નામે માણસ Saket Dave દ્વારા Short Stories માં ગુજરાતી પીડીએફ