રંગલો કહે કે મારે વારતા લખવી Yashvant Thakkar દ્વારા Drama માં ગુજરાતી પીડીએફ