એક્સપાયરી ડેઇટ Parul H Khakhar દ્વારા Magazine માં ગુજરાતી પીડીએફ