સાંપ્રત સમયની વર્ણ વ્યવસ્થા કેવી હોવી જોઈએ? Maneesh Christian દ્વારા Magazine માં ગુજરાતી પીડીએફ