ર.પા. એટલે ર.પા Ajay Upadhyay દ્વારા Biography માં ગુજરાતી પીડીએફ