વિજ્ઞાનશાખામાં ભણી છું, ગણિત વિષય ભણાવું છું અને માતૃભાષાને ચાહું છું. સાહિત્યની પૂજા કરુંછું. પ્રયત્ન કરું છું કે પોતાનાં જ વિચારો અહીં રજુ કરું ઉઠાંતરી કરવાને બદલે.

  • 288
  • 314
  • 260
  • 404
  • 412
  • (11)
  • 552
  • (16)
  • 386
  • 412
  • (15)
  • 736
  • (12)
  • 934