વણજન્મેલ બાળક અને ઈશ્વરનો સંવાદ Nita Shah દ્વારા Magazine માં ગુજરાતી પીડીએફ