યાદ છે મને... Dharmishtha parekh દ્વારા Magazine માં ગુજરાતી પીડીએફ