અંકઃ ૧૫ રૂગ્ણાંલય સ્મૃતિને વિસરાવતો અલ્ઝાઈમર્સ Hello Sakhiri દ્વારા Magazine માં ગુજરાતી પીડીએફ