અંકઃ ૧૫ સાતમી ઈન્દ્રીય ઘડપણનો આનંદ Hello Sakhiri દ્વારા Magazine માં ગુજરાતી પીડીએફ