ગોડ, તુસ્સી ગ્રેટ હો.. shriram sejpal દ્વારા Magazine માં ગુજરાતી પીડીએફ