જીવન ચલને કા નામ Parul H Khakhar દ્વારા Magazine માં ગુજરાતી પીડીએફ