કાર્લ માર્ક્સ : સામ્યવાદ અને ભારતીય ઈતિહાસ (Karl Marx) Kandarp Patel દ્વારા Biography માં ગુજરાતી પીડીએફ