Karma no kaydo - 22 by Sanjay C. Thaker in Gujarati Novel Episodes PDF

કર્મનો કાયદો ભાગ - 22

by Sanjay C. Thaker Matrubharti Verified in Gujarati Novel Episodes

f{oLkku fkÞËku ©e MktsÞ Xkfh 22 ºký «fkhLkkt f{o ¼økðkLk ©ef]»ýLkk {íku f{kuo ºký «fkhLkkt Au, fkhý fu «f]rík rºkøkwýkí{f Au, íkuÚke f{kuo Ãký «f]ríkLkk økwý {wsçk MkkÂ¥ðf, hksMke yLku íkk{Mke yu{ ºký «fkhLkkt Au. ½ýk ÷kufku fk¤Lkk ykÄkhu ...Read More