મિત્રોmari બીજી નવલકથાno bhag 1 લોન્ચ પ્રકાશિત થયો છે અને બીજો ભાગ ટૂંક સમય માં આવશે જેનું વર્ણન મેં ભાગ 1 માં કર્યું નથી