શબ્દે શબ્દે જ રચાયો છું, કાવ્યની જેમ ચર્ચાયો છું; પંક્તિઓ ને સીમા નડે, પણ હું તો નિબંધ થવા સર્જાયો છું.

  • (13)
  • 539
  • (11)
  • 503
  • (15)
  • 635
  • (12)
  • 797
  • 610
  • 542
  • (12)
  • 570
  • (15)
  • 590
  • (36)
  • 851
  • 2.6k