શબ્દે શબ્દે જ રચાયો છું, કાવ્યની જેમ ચર્ચાયો છું; પંક્તિઓ ને સીમા નડે, પણ હું તો નિબંધ થવા સર્જાયો છું.

  • (13)
  • 619
  • (11)
  • 583
  • (15)
  • 773
  • (12)
  • 965
  • 782
  • 658
  • (12)
  • 758
  • (15)
  • 774
  • (37)
  • 949
  • 2.7k