શબ્દે શબ્દે જ રચાયો છું, કાવ્યની જેમ ચર્ચાયો છું; પંક્તિઓ ને સીમા નડે, પણ હું તો નિબંધ થવા સર્જાયો છું.

  • (13)
  • 729
  • (11)
  • 751
  • (15)
  • 925
  • (12)
  • 1.2k
  • 936
  • 888
  • (12)
  • 934
  • (15)
  • 996
  • (37)
  • 1.1k
  • 2.9k