શબ્દે શબ્દે જ રચાયો છું, કાવ્યની જેમ ચર્ચાયો છું; પંક્તિઓ ને સીમા નડે, પણ હું તો નિબંધ થવા સર્જાયો છું.

  • (13)
  • 553
  • (11)
  • 507
  • (15)
  • 639
  • (12)
  • 805
  • 618
  • 552
  • (12)
  • 574
  • (15)
  • 594
  • (36)
  • 855
  • 2.6k