શબ્દે શબ્દે જ રચાયો છું, કાવ્યની જેમ ચર્ચાયો છું; પંક્તિઓ ને સીમા નડે, પણ હું તો નિબંધ થવા સર્જાયો છું.

  • 241
  • 235
  • (12)
  • 272
  • (15)
  • 271
  • (36)
  • 383
  • 2.3k
  • 186
  • (16)
  • 2.2k
  • 252
  • 314