લખવાનો શોખ છે મને , બસ લખતી રહેવા માંગુ છું, ના હું કોઈ લેખક નથી પણ, પોતાના વિચારોથી હું લોકોના દિલમાં રહેવા માંગુ છું.

  • 332
  • (21)
  • 916
  • 631
  • 567
  • 683
  • (27)
  • 962
  • (27)
  • 1.2k
  • (27)
  • 2k
  • 1.2k
  • (16)
  • 998