લખવાનો શોખ છે મને , બસ લખતી રહેવા માંગુ છું, ના હું કોઈ લેખક નથી પણ, પોતાના વિચારોથી હું લોકોના દિલમાં રહેવા માંગુ છું.

  • (24)
  • 299
  • (25)
  • 670
  • (7)
  • 174
  • (15)
  • 292
  • (26)
  • 308
  • (16)
  • 302
  • (26)
  • 400
  • (31)
  • 526