લખવાનો શોખ છે મને , બસ લખતી રહેવા માંગુ છું, ના હું કોઈ લેખક નથી પણ, પોતાના વિચારોથી હું લોકોના દિલમાં રહેવા માંગુ છું.

  • 519
  • 430
  • (21)
  • 1k
  • 755
  • 683
  • 781
  • (27)
  • 1.1k
  • (27)
  • 1.3k
  • (27)
  • 2.3k
  • 1.5k