જિંદગી ફુલ સ્પીડમાં ભાગતી એ બાઈક જેવી છે,જેની બ્રેક ફેઇલ છે અને પગેથી રોકાતી નથી.બસ પેટ્રોલ પૂરૂ થાય ત્યાં સુધી ચલાવતા જવાનું છે. insta id @ekakin_the_ina. https://www.instagram.com/invites/contact/?i=idakwg4ryvlh&utm_content=dil2m0s

  • (12)
  • 706
  • (14)
  • 2.1k
  • (12)
  • 800
  • (15)
  • 854
  • (11)
  • 778
  • 790
  • (12)
  • 798
  • (15)
  • 952
  • (18)
  • 958
  • (17)
  • 860