જિંદગી ફુલ સ્પીડમાં ભાગતી એ બાઈક જેવી છે,જેની બ્રેક ફેઇલ છે અને પગેથી રોકાતી નથી.બસ પેટ્રોલ પૂરૂ થાય ત્યાં સુધી ચલાવતા જવાનું છે.

  • 254
  • 436
  • (12)
  • 406
  • (13)
  • 518
  • (15)
  • 554
  • (14)
  • 490
  • (15)
  • 600
  • (15)
  • 2.6k
  • (21)
  • 976
  • (11)
  • 672