જિંદગી ફુલ સ્પીડમાં ભાગતી એ બાઈક જેવી છે,જેની બ્રેક ફેઇલ છે અને પગેથી રોકાતી નથી.બસ પેટ્રોલ પૂરૂ થાય ત્યાં સુધી ચલાવતા જવાનું છે. insta id @ekakin_the_ina. https://www.instagram.com/invites/contact/?i=idakwg4ryvlh&utm_content=dil2m0s

  • (12)
  • 472
  • (12)
  • 1.1k
  • (12)
  • 570
  • (15)
  • 650
  • (11)
  • 532
  • 598
  • (12)
  • 618
  • (15)
  • 700
  • (18)
  • 748
  • (17)
  • 702