મારો દીવો તારા ઘરને શી રીતે રોશન કરે દોસ્ત, સૌનું પોતીકું અજવાળું હોવું જોઈએ - રઈશ મનીઆર, બસ એ જ અજવાળું અહીં મળી રહે એવી આશા સાથે માતૃભારતી પર છું.