I am professor , writer ,poet and singer also. I have fond of reading, writing and singing........................... ગીતાના ચિન્તનમા ચિંતુ હું,મને રાખ શરણમાં કિન્તુ તું, થઈ જાવ ખૂબ નિહાલ , મારી અરજ સુણ તું જગપાલ.

  • 126
  • 274
  • (11)
  • 344
  • (14)
  • 446