મે શરૂઆત માંડી છે આપનો સાથ માંડજો અને જ્યાં પડું ત્યાં હાથ આપજો, રહીશું સાથે તો જગ જીતી સુ બાકી ક્યાં કોના વગર કઈ અટકી જવાનું.

  • (4)
  • 142
  • (2)
  • 47
  • (3)
  • 110