મે શરૂઆત માંડી છે આપનો સાથ માંડજો અને જ્યાં પડું ત્યાં હાથ આપજો, રહીશું સાથે તો જગ જીતી સુ બાકી ક્યાં કોના વગર કઈ અટકી જવાનું.

  • (3)
  • 115
  • (1)
  • 39
  • (3)
  • 107