મે શરૂઆત માંડી છે આપનો સાથ માંડજો અને જ્યાં પડું ત્યાં હાથ આપજો, રહીશું સાથે તો જગ જીતી સુ બાકી ક્યાં કોના વગર કઈ અટકી જવાનું.