ફૂલ મુરઝાય છે...પરંતુ સુવાસ રહી જાય છે..જીવન એવું બનાઓ તમે રહો ના રહો તમારી યાદ રહી જાય...

  • 208
  • 348
  • 526
  • (14)
  • 786
  • (13)
  • 1.1k
  • 447
  • (16)
  • 1.9k
  • (26)
  • 1.1k
  • (12)
  • 732