શબ્દો થકી કોઇનાં હૃદય ને સ્પર્શી શકું તે જ ઘણું છે મારા જીવનમાં.. તમારું સ્વાગત છે મારી શબ્દો ની દુનિયા માં -harshita makawana