એ પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા ઓમકાર મનને શાંતિ આપનાર અને સદાય પ્રેમ વરસાવનાર શિવ પિતા નો જ્યારથી સાક્ષાત્કાર થયો છે, મન શિવોમય થયું અને પરમશાંતી અનુભવી રહ્યો છું, ૐ શાંતિ .જય સોમનાથ

  • 828
  • 1.2k
  • 998
  • 1.9k
  • (21)
  • 3k
  • (12)
  • 2.1k
  • (13)
  • 1.8k
  • 1.9k
  • 2.7k
  • 1.6k