શબ્દ ચલાવે બાણ ને શબ્દ જ રૂઝાવે જખમ.

    • (29)
    • 725