લખવું વાંચવું ગમે છે. સારું લખવું અને સારું જ વાંચવું એવી આદત છે. બધું વ્યવસ્થિત હોવું જોઈએ એવી કુટેવ છે. અહીં સારી કૃતિઓ લખી શકું અને લોકોને સારું વાંચન આપી શકું એવી આશા સાથે જોડાયો છું...

  • (14)
  • 926
  • 488
  • (13)
  • 526
  • 498
  • 566
  • 438
  • (15)
  • 676
  • (14)
  • 846
  • 466
  • 776