લખવું વાંચવું ગમે છે. સારું લખવું અને સારું જ વાંચવું એવી આદત છે. બધું વ્યવસ્થિત હોવું જોઈએ એવી કુટેવ છે. અહીં સારી કૃતિઓ લખી શકું અને લોકોને સારું વાંચન આપી શકું એવી આશા સાથે જોડાયો છું...

  • 250
  • 238
  • (12)
  • 334
  • 326
  • 304
  • 256
  • (14)
  • 520
  • (13)
  • 608
  • 282
  • 552