લખવું વાંચવું ગમે છે. સારું લખવું અને સારું જ વાંચવું એવી આદત છે. બધું વ્યવસ્થિત હોવું જોઈએ એવી કુટેવ છે. અહીં સારી કૃતિઓ લખી શકું અને લોકોને સારું વાંચન આપી શકું એવી આશા સાથે જોડાયો છું...

  • (14)
  • 1k
  • 564
  • (13)
  • 586
  • 598
  • 800
  • 536
  • (15)
  • 754
  • (15)
  • 930
  • 592
  • 882