મારી પાસે શું છે કે કોઈ લઈ જશે! બસ એક પ્રેમથી ભરેલું દિલ છે, જેમાં શબ્દોના સમુદ્રથી ભરેલો "શિવ" છે. my whatsapp 9316978407, my instagram nd facebook @Author_ankit_Chaudhary

  • (29)
  • 560
  • (26)
  • 622
  • (23)
  • 732
  • (27)
  • 916
  • (27)
  • 858
  • (32)
  • 976
  • (31)
  • 1.2k
  • (27)
  • 1.5k
  • (31)
  • 1.6k
  • (15)
  • 784