વાંચવાનું ગમે છે વાચું છું ધીરે ધીરે લખવાની પણ ઈચ્છા થઈ લખવા લાગી.ગઝલો,કવિતાઓ,નાની વાર્તા લખું છું નવલકથા પણ લખવી છે. વાંચક મિત્રો તમારો સાથ-સહકાર અને પ્રેરણા આપજો.

  • 692
  • (12)
  • 7.8k
  • 5.3k
  • 2.3k
  • 2.7k
  • (18)
  • 2.5k