વ્યવસાયે હું એક તબીબ છુ. નાનપણથી જ ગુજરાતી ભાષા પ્રત્યે એક અનેરો લગાવ હતો અને કદાચ એ જ લેખન કાર્ય માટે મને આજે સ્ફુરણા પૂરી પાડે છે. એક તબીબ જ્યારે દર્દીને સાજા કરવાની સાથે મનના ભાવ લખતો જાય ત્યારે વાંચનારના મનને જરૂર જીતવાનો પ્રયત્ન કરે છે. આશા રાખું છું આપ પણ મારા પુસ્તકોને પ્રેમ આપતા રેહશો.

  • (21)
  • 1.9k
  • (39)
  • 1.9k
  • (30)
  • 1.6k
  • (31)
  • 1.5k
  • (33)
  • 1.5k
  • (31)
  • 1.4k
  • (28)
  • 1.4k
  • (25)
  • 1.5k
  • (33)
  • 1.5k
  • (33)
  • 1.8k