વાત એ છે કે હમણાં મેં માતૃભારતી પર વિશેષ માં અપગ્રેડ કર્યું નથી.તો તમે મોકલેલા મેસેજ હું વાંચી શકીશ નહી.