હું એક સામાન્ય માણસ છું.અભિમાન અને ઘમંડ મારા દુષમન છે.પ્રેમ અને ઉદારતા મારા મિત્ર છે.અને મારા મા-બાપ મારા ભગવાન છે.અને તમારી જેવા વાંચકો સાહિત્યના પ્રચારકો છે.બધા વાંચકોનો દિલથી આભારી છું.

  • (89)
  • 1.6k
  • (51)
  • 1.6k
  • (55)
  • 1.7k
  • (52)
  • 1.8k
  • (54)
  • 1.7k
  • (51)
  • 1.7k
  • (56)
  • 1.8k
  • (54)
  • 1.8k
  • (60)
  • 1.8k
  • (61)
  • 2.1k