“ઝપટકે પલટના ,પલટકર ઝપટના, લહુ ગર્મ રખનેકા હે એક બહાના, પરિંદોકી દુનિયાકા દરવેશ હુ મૈં, કી શાહિ બનાતા નહી આશિયાના.”

  • (27)
  • 10.7k
  • (20)
  • 2.4k
  • (17)
  • 4.1k
  • 3.8k