“ઝપટકે પલટના ,પલટકર ઝપટના, લહુ ગર્મ રખવેકા હે એક બહાના, પરિંદોકી દુનિયાકા દરવેશ હુ મૈં, કી શાહિ બનાતા નહી આશિયાના.”

  • (26)
  • 5.7k
  • (20)
  • 1.7k
  • (17)
  • 1.9k
  • 2.3k