“ઝપટકે પલટના ,પલટકર ઝપટના, લહુ ગર્મ રખવેકા હે એક બહાના, પરિંદોકી દુનિયાકા દરવેશ હુ મૈં, કી શાહિ બનાતા નહી આશિયાના.”