વાંચવાનો બાળપણથી જ ગાંડો શોખ છે.. અને એમાંય નવલકથાઓ તો ખાસ.. ઉંમર વીસ વર્ષ છે... સ્ટડીમાં 11-12 સાયન્સ તેમજ અત્યારે B.A રનિંગ છે.. ક્યારેક મનમાં ઉદ્દભવતા વિચારોના વમળોને કાગળ પર કંડારી લઉં છું..

  • (19)
  • 428
  • 222
  • (23)
  • 480
  • (21)
  • 538
  • (13)
  • 334
  • (19)
  • 644
  • (27)
  • 604
  • (21)
  • 586
  • (29)
  • 724