વાંચવાનો બાળપણથી જ ગાંડો શોખ છે.. અને એમાંય નવલકથાઓ તો ખાસ.. ઉંમર વીસ વર્ષ છે... સ્ટડીમાં 11-12 સાયન્સ તેમજ અત્યારે B.A રનિંગ છે.. ક્યારેક મનમાં ઉદ્દભવતા વિચારોના વમળોને કાગળ પર કંડારી લઉં છું..

  • (28)
  • 374
  • (62)
  • 1.1k
  • (63)
  • 1.1k
  • (61)
  • 1.2k
  • (73)
  • 1.9k
  • (64)
  • 777
  • (60)
  • 957
  • (62)
  • 864
  • (84)
  • 1.7k
  • (65)
  • 1.1k