વાંચવાનો બાળપણથી જ ગાંડો શોખ છે.. અને એમાંય નવલકથાઓ તો ખાસ.. ઉંમર એકવીસ વર્ષ છે... સ્ટડીમાં 11-12 સાયન્સ તેમજ અત્યારે B.A રનિંગ છે.. ક્યારેક મનમાં ઉદ્દભવતા વિચારોના વમળોને કાગળ પર કંડારી લઉં છું.. માનવઘડિયાળો ઓલવાઈ જાય છે પણ એના કાર્યો એના સમયને જીવંત રાખે છે. - અનામી રાઇટર

  • (19)
  • 396
  • (32)
  • 620
  • (24)
  • 582
  • (35)
  • 790
  • (25)
  • 644
  • (39)
  • 790
  • (26)
  • 522
  • (36)
  • 866
  • (46)
  • 806
  • (28)
  • 454