વાંચવાનો બાળપણથી જ ગાંડો શોખ છે.. અને એમાંય નવલકથાઓ તો ખાસ.. ઉંમર એકવીસ વર્ષ છે... સ્ટડીમાં 11-12 સાયન્સ તેમજ અત્યારે B.A રનિંગ છે.. ક્યારેક મનમાં ઉદ્દભવતા વિચારોના વમળોને કાગળ પર કંડારી લઉં છું.. માનવઘડિયાળો ઓલવાઈ જાય છે પણ એના કાર્યો એના સમયને જીવંત રાખે છે. - અનામી રાઇટર

  • (31)
  • 424
  • (37)
  • 550
  • (39)
  • 560
  • (38)
  • 572
  • (42)
  • 632
  • (39)
  • 656
  • (38)
  • 620
  • (38)
  • 732
  • (44)
  • 696
  • (40)
  • 688