વાંચવાનો બાળપણથી જ ગાંડો શોખ છે.. અને એમાંય નવલકથાઓ તો ખાસ.. ઉંમર વીસ વર્ષ છે... સ્ટડીમાં 11-12 સાયન્સ તેમજ અત્યારે B.A રનિંગ છે.. ક્યારેક મનમાં ઉદ્દભવતા વિચારોના વમળોને કાગળ પર કંડારી લઉં છું..

  • (16)
  • 521
  • (20)
  • 487
  • (41)
  • 1.2k
  • (26)
  • 795
  • (42)
  • 1.3k
  • (41)
  • 1.6k
  • (26)
  • 1k
  • (29)
  • 2.4k
  • (23)
  • 1.5k