વાંચવાનો બાળપણથી જ ગાંડો શોખ છે.. અને એમાંય નવલકથાઓ તો ખાસ.. ઉંમર એકવીસ વર્ષ છે... સ્ટડીમાં 11-12 સાયન્સ તેમજ અત્યારે B.A રનિંગ છે.. ક્યારેક મનમાં ઉદ્દભવતા વિચારોના વમળોને કાગળ પર કંડારી લઉં છું.. માનવઘડિયાળો ઓલવાઈ જાય છે પણ એના કાર્યો એના સમયને જીવંત રાખે છે. - અનામી રાઇટર

  • (41)
  • 334
  • (39)
  • 486
  • (49)
  • 1.1k
  • (39)
  • 508
  • (41)
  • 570
  • (50)
  • 668
  • (55)
  • 1.5k
  • (51)
  • 678
  • (56)
  • 1.2k
  • (48)
  • 706