વાંચવાનો બાળપણથી જ ગાંડો શોખ છે.. અને એમાંય નવલકથાઓ તો ખાસ.. ઉંમર વીસ વર્ષ છે... સ્ટડીમાં 11-12 સાયન્સ તેમજ અત્યારે B.A રનિંગ છે.. ક્યારેક મનમાં ઉદ્દભવતા વિચારોના વમળોને કાગળ પર કંડારી લઉં છું..

  • (25)
  • 536
  • (37)
  • 724
  • (46)
  • 888
  • (63)
  • 1.3k
  • (64)
  • 1.1k
  • (67)
  • 1k
  • (88)
  • 1.5k
  • (87)
  • 1.4k
  • (83)
  • 1.6k