વાંચવાનો બાળપણથી જ ગાંડો શોખ છે.. અને એમાંય નવલકથાઓ તો ખાસ.. ઉંમર વીસ વર્ષ છે... સ્ટડીમાં 11-12 સાયન્સ તેમજ અત્યારે B.A રનિંગ છે.. ક્યારેક મનમાં ઉદ્દભવતા વિચારોના વમળોને કાગળ પર કંડારી લઉં છું..

  • 324
  • (27)
  • 1.1k
  • (39)
  • 870
  • (29)
  • 762
  • (18)
  • 458
  • (32)
  • 688
  • (28)
  • 772
  • (16)
  • 410
  • (21)
  • 816
  • (29)
  • 752