વાંચવાનો બાળપણથી જ ગાંડો શોખ છે. અને એમાંય નવલકથાઓ તો ખાસ. ઉંમર એકવીસ વર્ષ છે. સ્ટડીમાં 11-12 સાયન્સ તેમજ અત્યારે B.A રનિંગ છે. ક્યારેક મનમાં ઉદ્દભવતા વિચારોના વમળોને કાગળ પર કંડારી લઉં છું. માનવઘડિયાળો ઓલવાઈ જાય છે પણ એના કાર્યો એના સમયને જીવંત રાખે છે. - અનામી રાઇટર

  • (12)
  • 694
  • (40)
  • 932
  • (38)
  • 852
  • (39)
  • 776
  • (38)
  • 776
  • (43)
  • 860
  • (39)
  • 842
  • (38)
  • 820
  • (38)
  • 926
  • (44)
  • 856