તાકાત તકલીફો માથી ઉભી થાય,. ને તકલીફો તાકાત થીજ નિર્વાણે છે.

  • 362
  • 256
  • (15)
  • 684
  • (15)
  • 724
  • 662