તાકાત તકલીફો માથી ઉભી થાય,. ને તકલીફો તાકાત થીજ નિર્વાણે છે.

  • (17)
  • 396
  • (14)
  • 402
  • (20)
  • 508
  • (13)
  • 320
  • 326
  • 474
  • 502
  • (15)
  • 720
  • 398
  • (11)
  • 762