તાકાત તકલીફો માથી ઉભી થાય,. ને તકલીફો તાકાત થીજ નિર્વાણે છે.

  • (33)
  • 710
  • (30)
  • 982
  • (34)
  • 1.1k
  • (38)
  • 1.3k
  • (40)
  • 1.6k
  • (37)
  • 1.3k
  • (36)
  • 1.3k
  • (37)
  • 1.3k
  • (34)
  • 1.1k
  • (31)
  • 1.1k