તાકાત તકલીફો માથી ઉભી થાય,. ને તકલીફો તાકાત થીજ નિર્વાણે છે.

  • (14)
  • 3.3k
  • (17)
  • 3.2k
  • (41)
  • 2.6k
  • (32)
  • 3k
  • (36)
  • 3.6k
  • (38)
  • 3.9k
  • (43)
  • 4.2k
  • (38)
  • 3.6k
  • (37)
  • 3.6k
  • (38)
  • 3.6k