“સુંદર સવાર જ્યારે-જ્યારે જગાડે છે, ત્યારે-ત્યારે રાતે આવેલા એ સપનાને, શાકાર કરવાનો એક નવો મોકો આપે છે.”

  • 378
  • 418
  • 682
  • (15)
  • 1.2k
  • 714
  • 1.1k
  • 590
  • 6.2k
  • 1.2k
  • 578