હૈ ઇશ્વર તારી પાસે મારે કઈ નથી જોતું,પણ તે મારી અંદર કંઇક લખવાની આવડત મૂકી છે,બસ મને એમ થાય છે કે હું લખીયા જ કરું લખીયા જ કરું.હું તને વચન આપું છું કે કર્મથી હું કયારેય હારીશ નહીં,પણ હું જંપી જાવ તે પહેલા મારે હજુ માઇલોને માઇલોની મુસાફરી કરવી છે.તેમાં તું મારો સદય સાથ આપજે.

  • (20)
  • 383
  • (17)
  • 285
  • (17)
  • 376
  • (13)
  • 356
  • (28)
  • 666
  • (21)
  • 480
  • (18)
  • 440
  • (23)
  • 422
  • (16)
  • 420
  • (17)
  • 393