હૈ ઇશ્વર તારી પાસે મારે કઈ નથી જોતું,પણ તે મારી અંદર કંઇક લખવાની આવડત મૂકી છે,બસ મને એમ થાય છે કે હું લખીયા જ કરું લખીયા જ કરું.હું તને વચન આપું છું કે કર્મથી હું કયારેય હારીશ નહીં,પણ હું જંપી જાવ તે પહેલા મારે હજુ માઇલોને માઇલોની મુસાફરી કરવી છે.તેમાં તું મારો સદય સાથ આપજે.

  • (11)
  • 146
  • (14)
  • 161
  • (12)
  • 170
  • (17)
  • 460
  • (17)
  • 192
  • (21)
  • 200
  • (26)
  • 216
  • (22)
  • 215
  • (26)
  • 222
  • (24)
  • 242