આજનું લખાણ ખુબ નાનું છે પણ એને સમજવા મગજ નહિ સમજ ની જરૂર છે. ખોઈ ચૂકવાનો અહેસાસ ત્યારેજ થાય છે, જયારે એ વ્યક્તિ કે વસ્તુ માટે મન થી વિચાર કરો છો.

  • (15)
  • 2.8k
  • (21)
  • 2.9k
  • (91)
  • 5.7k
  • (59)
  • 4.3k
  • (66)
  • 4.6k
  • (54)
  • 3.9k
  • (63)
  • 4.4k
  • (61)
  • 3.9k
  • (53)
  • 4.5k
  • (52)
  • 3.5k