આજનું લખાણ ખુબ નાનું છે પણ એને સમજવા મગજ નહિ સમજ ની જરૂર છે. ખોઈ ચૂકવાનો અહેસાસ ત્યારેજ થાય છે, જયારે એ વ્યક્તિ કે વસ્તુ માટે મન થી વિચાર કરો છો.

  • (15)
  • 1.7k
  • (21)
  • 1.9k
  • (90)
  • 5k
  • (59)
  • 3.5k
  • (66)
  • 4k
  • (54)
  • 3.1k
  • (63)
  • 3.9k
  • (61)
  • 3.3k
  • (53)
  • 3.9k
  • (51)
  • 2.9k