×

આજનું લખાણ ખુબ નાનું છે પણ એને સમજવા મગજ નહિ સમજ ની જરૂર છે. ખોઈ ચૂકવાનો અહેસાસ ત્યારેજ થાય છે, જયારે એ વ્યક્તિ કે વસ્તુ માટે મન થી વિચાર કરો છો.

  • (68)
  • 344
  • (105)
  • 559
  • (111)
  • 569
  • (117)
  • 591
  • (120)
  • 659
  • (108)
  • 592
  • (131)
  • 693
  • (139)
  • 765
  • (133)
  • 783
  • (163)
  • 814