આજનું લખાણ ખુબ નાનું છે પણ એને સમજવા મગજ નહિ સમજ ની જરૂર છે. ખોઈ ચૂકવાનો અહેસાસ ત્યારેજ થાય છે, જયારે એ વ્યક્તિ કે વસ્તુ માટે મન થી વિચાર કરો છો.

  • (127)
  • 1.5k
  • (115)
  • 1.5k
  • (133)
  • 1.5k
  • (129)
  • 1.6k
  • (125)
  • 1.5k
  • (135)
  • 1.9k
  • (139)
  • 1.7k
  • (146)
  • 1.6k
  • (150)
  • 1.8k
  • (140)
  • 1.6k