આજનું લખાણ ખુબ નાનું છે પણ એને સમજવા મગજ નહિ સમજ ની જરૂર છે. ખોઈ ચૂકવાનો અહેસાસ ત્યારેજ થાય છે, જયારે એ વ્યક્તિ કે વસ્તુ માટે મન થી વિચાર કરો છો.

  • (134)
  • 2k
  • (116)
  • 1.8k
  • (134)
  • 1.9k
  • (130)
  • 1.9k
  • (127)
  • 1.8k
  • (136)
  • 2.3k
  • (139)
  • 2.1k
  • (146)
  • 1.9k
  • (150)
  • 2.3k
  • (140)
  • 2.2k