×

આજનું લખાણ ખુબ નાનું છે પણ એને સમજવા મગજ નહિ સમજ ની જરૂર છે. ખોઈ ચૂકવાનો અહેસાસ ત્યારેજ થાય છે, જયારે એ વ્યક્તિ કે વસ્તુ માટે મન થી વિચાર કરો છો.

  • (118)
  • 1.2k
  • (111)
  • 1.3k
  • (128)
  • 1.3k
  • (124)
  • 1.4k
  • (121)
  • 1.3k
  • (130)
  • 1.7k
  • (136)
  • 1.6k
  • (143)
  • 1.4k
  • (147)
  • 1.6k
  • (137)
  • 1.4k