આજનું લખાણ ખુબ નાનું છે પણ એને સમજવા મગજ નહિ સમજ ની જરૂર છે. ખોઈ ચૂકવાનો અહેસાસ ત્યારેજ થાય છે, જયારે એ વ્યક્તિ કે વસ્તુ માટે મન થી વિચાર કરો છો.

  • (172)
  • 3k
  • (125)
  • 2.3k
  • (145)
  • 2.3k
  • (142)
  • 2.4k
  • (139)
  • 2.3k
  • (147)
  • 2.8k
  • (149)
  • 2.5k
  • (158)
  • 2.3k
  • (160)
  • 2.8k
  • (152)
  • 2.6k