આજનું લખાણ ખુબ નાનું છે પણ એને સમજવા મગજ નહિ સમજ ની જરૂર છે. ખોઈ ચૂકવાનો અહેસાસ ત્યારેજ થાય છે, જયારે એ વ્યક્તિ કે વસ્તુ માટે મન થી વિચાર કરો છો.

  • (34)
  • 782
  • (33)
  • 1k
  • (42)
  • 1.3k
  • (37)
  • 1.2k
  • (31)
  • 1.2k
  • (38)
  • 1.3k
  • (28)
  • 1.1k
  • (35)
  • 1.3k
  • (37)
  • 1.4k
  • (38)
  • 1.1k