ગુજરાતી સાહિત્યના ખ્યાતનામ રહસ્યકથા લેખક શ્રી કનુ ભગદેવ અંગે કહેવાની કંઈ જરૂર લાગતી નથી. એમની કલમ જ એમનો મોટામાં મોટો પરિચય છે. આશરે ૪૦૦ ઉપરાંત રહસ્યકથાઓ લખી ચૂકેલા આ ખમતીધર લેખકનો ગુજરાતી સાહિત્યમાં આજે પણ દબદબો છે. તેમની શૈલી, ભાષા અને કથાનક એટલા સચોટ તથા વાસ્તવિકતાથી ભરપુર હોય છે કે એ વાચકને એકી બેઠકે વાર્તા પૂરી કરવાની ઉત્સુકતા જગાવે છે. આથી હવે 'રહસ્યકથાનું બીજું નામ કનુ ભગદેવ' કહીએ તો પણ નવાઈ નહી !

  • (33)
  • 718
  • (36)
  • 600
  • (31)
  • 743
  • (31)
  • 509
  • (33)
  • 652
  • (35)
  • 630
  • (99)
  • 1.2k
  • (78)
  • 1.2k
  • (70)
  • 1.1k
  • (76)
  • 1.2k
  • (78)
  • 0.9k
  • (78)
  • 1.1k
  • (95)
  • 1.2k
  • (125)
  • 1.4k
  • (91)
  • 1.1k