જો કોઈ મનુષ્ય કોઈ વિષયનો ઊંડાણપૂર્વક વિચાર કરવા સમર્થ હોય,તો તેને *કવિ* કહેવાય છે.

  • 388
  • 847
  • (39)
  • 3.6k
  • (26)
  • 2.1k
  • (16)
  • 1.2k
  • (26)
  • 1.5k
  • (25)
  • 1.7k
  • (37)
  • 1.6k
  • (49)
  • 1.7k
  • (115)
  • 3.1k