જો કોઈ મનુષ્ય કોઈ વિષયનો ઊંડાણપૂર્વક વિચાર કરવા સમર્થ હોય,તો તેને *કવિ* કહેવાય છે.

  • (7)
  • 144
  • (38)
  • 709
  • (25)
  • 802
  • (16)
  • 715
  • (26)
  • 896
  • (25)
  • 850
  • (36)
  • 1k
  • (49)
  • 1.2k
  • (115)
  • 2.1k