હું ગુજરાતી , ગર્વ મને આ માળા નો, પાંખો ઘસાય દિનરાત પંખી ની તોય ઉડવું ગગન સમીપે , ગર્વ મને આ અટક ચાળા નો

    • 562
    • 536
    • (14)
    • 940